Mērnieki ar ilggadēju pieredzi un inovatīviem risinājumiem.

Topogrāfija

Virszemes objektu un pazemes komunikāciju uzmērīšana, plānu izgatavošana un saskaņošana.
Derīgo izrakteņu 3D uzmērīšana un tilpumu aprēķini.

REALITĀTES 3D MODEĻI, LIDAR, ORTOFOTO

Aerolāzerskenēšana
Fotogrammetrija
Realitātes 3D modeļi
BIM 3D modeļi.

INFRASTRUKTŪRAS INSPEKCIJA

Pārvades elektrolīniju inspekcija
Gāzes tīklu inspekcija
Dzelzceļa līniju inventarizācija
Autoceļu inventarizācija
Aeronavigācijas šķēršļu kartēšana lidostām.

INŽENIERĢEODĒZIJA

Būves asu nospraušana
Būvju un komunikāciju izpildmērījumi
Deformāciju u.c. monitorings
Ģeodēziskie atbalsta tīkli

KADASTRĀLĀ UZMĒRĪŠANA

Zemes robežu, situācijas, apgrūtinājumu, zemes vienība daļas ( nomas ) vai atmežošanas plāna izgatavošana un uzmērīšana.

ZEMES IERĪCĪBA


Zemes ierīcības projektu izstrāde īpašuma sadalīšanai, apvienošanai un robežu pārkārtošanai.