SIA „TERRA TOPO”

Mūsu birojs atrodas:
Rīgā, Piedrujas ielā 3, 201.kab.

Strādājam:
Rīgā, Jūrmalā, Cēsīs, Tukumā, Siguldā, Valmierā, kā arī Rīgas, Vidzemes, Kurzemes reģionos. Uz lielākiem objektiem braucam pa visu Latviju.

Telefons: +371 27051317,
e-pasts: terratopo@terratopo.lv

 

Mēs esam mērnieki, kuriem ir ilggadīga praktiskā pieredze veikt šādus darbus:

Topogrāfija
Topogrāfijas ar pazemes komunikācijām uzmērīšana, plānu izgatavošana un saskaņošana projektēšanas vajadzībām.

Izpilduzmērījumi
No jauna uzbūvētu komunikāciju un būvju uzmērīšana, izpilduzmērījumu plānu izgatavošana un saskaņošana.

Tilpumu aprēķini
Noteiktā laika periodā izvesto grunts tilpumu aprēķins karjeros, sagatavoto materiālu tilpumu aprēķins. Izlietoto materiālu aprēķini ceļu būvē.

Būvju un komunikāciju nospraušana
Projektēto būvju būvasu, komunikāciju novietojuma, aku un citu elementu nospraušana dabā, atbilstoši projektam. Nospraušanas aktu izgatavošana.

Ēku būvdetaļu, balsta stabu 3D uzmērīšana
Ēku un citu būvju būvdetaļu, fasāžu elementu, jumta elementu 3-dimensiju uzmērīšana projektēšanas un apjomu noteikšanas vajadzībām. Elektrolīniju un citu komunikāciju balsta stabu, vadu augstumu un citu elementu uzmērīšana.

Zemes gabalu robežu kadastrālā uzmērīšana
Zemes robežu apsekošana, atjaunošana, ierādīšana, noteikšana un robežplānu izgatavošana.

Zemes ierīcības projektu izgatavošana
Zemes ierīcības projektu izstrāde un saskaņošana zemesgabalu sadales vajadzībām.

Ģeodēzisko tīklu ierīkošana
Ģeodēzisko tīklu projektēšana, ģeodēzisko punktu ierīkošana, uzmērīšana, datu apstrāde un atskaites sagatavošana

Zemes virsmas lāzerskanēšanas datu apstrāde
Zemes virsmas 3-dimensiju reljefa modeļu izgatavošana no lāzerskanēšanas (LIDAR) datiem, augstumlīkņu ģenerēšana, topogrāfijas un citām vajadzībām.

Teritoriju apsaimniekošanas plānu un datubāzu izgatavošana
Dažādu teritoriju apsaimniekošanas plānu izgatavošana un platību noteikšana. Kapu plānu uzmērīšana, kapavietu platību aprēķins, kapavietu datubāzes izgatavošana. Ielu inventarizācija un ielas elementu platību aprēķini, segumu uzskaite.

Komunikāciju datubāzu izveidošana
Komunikāciju apsekošana, datu apkopošana un datubāzu izveide ūdensvadiem, kanalizācijai, gāzesvadiem, kabeļiem, u.c.

Citi ģeodēziskie un kartogrāfiskie darbi
Dažādi nestandarta darbi, kur nepieciešams uzmērīt zemi, ēkas, inženierbūves vai citus objektus, aprēķināt vai pārrēķināt koordinātas, noteikt augstumus. Uz mērniecības datiem bāzētu dažādu mērogu kartogrāfisko materiālu, plānu izgatavošana.